Nordec Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Nordec Group Oyj lehdistötiedote 30.5.2022 klo 08:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Nordec Group Oyj (”Nordec” tai ”Yhtiö”), suomalainen rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittaja, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North Growth Market -markkinapaikka”) (”First North -listautuminen”).

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä mahdollistaa Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuteen liittyvien investointien toimeenpanon. Listautumisanti mahdollistaisi Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden likviditeetin lisääntymisen ja mahdollistaisi osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Nordecin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.

Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista (”Osakeanti”), jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä (”Osakemyynti”), jossa Yhtiön osakkeenomistaja, saksalaisen julkisesti noteeratun pääomasijoitusyhtiön Mutares SE & Co. KGaA:n täysin omistama tytäryhtiö, Donges SteelTec GmbH myy osakkeitaan (”Myyvä osakkeenomistaja”). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 7 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edistämiseen sekä Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuden vahvistamiseen.

Tietyt ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan mahdolliseen Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä vähintään 19,5 miljoonalla eurolla lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdoin.

Kalle Luoto, Nordec Group Oyj:n toimitusjohtaja, kommentoi:

”Nordecin listautuminen on uusi loistava vaihe yhtiöllemme, joka tukee yhtiön kasvustrategian toimenpanoa sekä varmistaa yhtiön kilpailukyvykkyyttä tulevina vuosina.  Näen listautumisen mahdollisuutena kasvattaa yhtiön tunnettuutta sekä edelleen vahvistaa Nordecin jalansijaa vaativien teräshankkeiden moniosaajana sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suunniteltu listautuminen tarjoaisi osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä osaksi yhtiömme kasvua sekä tulevien vuosien kehitystä.”

Nordec lyhyesti

Nordecin johdon arvion mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa (”CEE-maat”). Nordecilla on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Pääraaka-aine, jota Nordec käyttää rakennusrakenteissaan, on teräs, mutta Nordec pystyy tarvittaessa täydentämään tarjontaansa muilla elementeillä ja materiaaleilla, kuten betonilla ja puulla, ulkopuolisten kumppaneidensa kautta. Nordecilla on kokenut henkilöstö sekä joustava oma tuotanto laajalla tuotantovalikoimalla, jotka yhdessä mahdollistavat monimutkaisten projektien toteuttamisen.

Nordec toimii kasvumahdollisuuksia tarjoavalla suurella markkinalla, jossa kasvua ohjaavat Nordecin mukaan suuret investoinnit esimerkiksi akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämiin laitoksiin. Nordecilla on vahva läsnäolo ja vakiintuneet asiakassuhteet näillä alueilla, ja ne ovat myös keskeisiä painopistealueita Nordecin nykyisessä strategiassa. Nordecin palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskasteollisuusrakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Nordecilla on valmiudet toimia eri tehtävissä rakennushankkeiden koko arvoketjussa, mukaan lukien olemalla vastuussa projektin yleisestä suunnittelusta ja käytettävien rakenteiden yksityiskohdista sekä rakenteiden valmistamisesta ja asentamisesta, ja Nordec uskoo, että tämä tukee kustannustehokkuutta ja luotettavuutta sekä lyhyempiä toimitusaikoja mahdollistaen projektin tehokkaan kokonaistoteutuksen.

Nordecin asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöistä. Maantieteellisesti Nordecin merkittävin markkina on tällä hetkellä Ruotsi, jonka osuus Nordecin liikevaihdosta oli noin 70 prosenttia 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Nordecin liikevaihdon maantieteellinen jakauma kuitenkin vaihtelee vuodesta toiseen riippuen projektien kokonaismäärästä maissa, joissa Nordec toimii.

Nordecin pääkonttori on Helsingissä. Nordecilla on tuotantolaitokset toimistotiloineen Alavudella, Peräseinäjoella ja Ylivieskassa, Gargždaissa Liettuassa ja Obornikissa Puolassa sekä toimistot Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa, Tukholmassa ja Öjebynissä Ruotsissa sekä Brnossa ja Prahassa Tšekin tasavallassa.

Lisätietoa Nordecista löytyy Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.nordec.com.

Nordecin vahvuudet

Nordecin johdon mukaan sen keskeiset vahvuudet ovat seuraavat:

Nordecin johdon arvion mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista yhtiöistä Pohjoismaiden teräsrakennemarkkinoilla, ja sillä on vahva asema CEE-maissa

Nordec arvioi, että se on yksi suurimmista ja johtavista yhtiöistä Pohjoismaiden teräsrakennemarkkinoilla liikevaihdolla mitattuna, ja että sillä on vahva asema CEE-maissa. Lisäksi Nordec pystyy täydentämään teräsrakennevalikoimaansa lisäelementeillä ja -materiaaleilla, kuten puulla ja betonilla, ulkopuolisten kumppaneidensa kautta laajentaakseen projektiensa laajuutta ja yksinkertaistaakseen asiakkaidensa projektien toteutusprosessia. Lisäksi Nordec arvioi, että sillä on kilpailijoidensa keskuudessa Pohjoismaiden ja CEE-maiden teräsrakenne- ja julkisivumarkkinoilla yksi laajimmista palvelutarjoomista, mikä sisältää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskasteollisuusrakennukset, sillat ja julkisivurakenteet.

Nordec toimii suurilla ja vakailla markkinoilla, joilla on kasvumahdollisuuksia

Nordec toimii suurilla ja vakailla toimitilojen uudisrakentamisen markkinoilla, joilla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia tietyissä alasegmenteissä, joihin myös Nordec keskittyy. Nordec toimii pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja CEE-maissa. Nordec arvioi, että näiden markkinoiden kasvumahdollisuudet, joita ohjaavat suuret investoinnit esimerkiksi akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja -laitoksiin sekä teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämään teolliseen rakentamiseen, tarjoavat Nordecille kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Nordec arvioi, että sillä on vahva asema toimitilojen uudisrakentamisen markkinoilla ja markkinoiden mahdollisilla kasvualueilla.

Kokenut henkilöstö ja joustava oma tuotanto mahdollistavat monimutkaisten projektien toteuttamisen

Nordec uskoo, että sen erittäin osaava ja kokenut henkilöstö on yksi sen keskeisistä kilpailueduista markkinoilla, joilla se toimii. Lisäksi Nordec uskoo, että sillä on tehokkaat tuotantolaitokset laajoilla tuotantovalmiuksilla, joiden ansiosta se pystyy kilpailemaan erityyppisiä ja kokoisia projekteja koskevissa tarjouskilpailuissa. Lisäksi Nordec uskoo, että sillä on vahvat omat valmiudet projektisuunnittelussa, minkä se uskoo antavan sille kilpailuedun suhteessa moniin kilpailijoihinsa.

Vahvat asiakassuhteet suurten rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöiden kanssa

Nordecin asiakaskuntaan kuuluu suuria rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöitä Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Nordec uskoo, että sillä on vahvat ja vakiintuneet asiakassuhteet pääasiakkaisiinsa. Nordec uskoo, että aikaisempien projektien onnistumisen ansiosta suurin osa Nordecin suurimmista asiakkaista ovat toistuvia asiakkaita ja ovat olleet suurimpien asiakkaiden joukossa vuodesta toiseen. Historiansa aikana Nordec on pystynyt toistuvasti voittamaan tarjouskilpailuja suurimmilta asiakkailtaan, minkä Nordec uskoo kertovan Nordecin palveluja koskevasta korkeasta asiakastyytyväisyydestä.

Vahva läsnäolo ja vankat referenssit kaikilla keskeisillä markkinoilla, segmenteillä ja kasvualueilla

Nordecilla on vahvat asiakasreferenssit erilaisista valmistuneista projekteistaan, jotka vaihtelevat pienistä ja yksinkertaisista projekteista haastaviin maamerkkiprojekteihin Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Nordec uskoo, että se on erityisen vahva suurissa ja monimutkaisissa projekteissa, joissa ainoastaan muutamat sen kilpailijat pystyvät toimimaan. Lisäksi Nordecilla on vahvat asiakasreferenssit markkinoiden kasvualueilla.

Vahva kassavirtaprofiili

Nordec uskoo, että sillä on vahva kassavirtaprofiili, koska sen projektit yleensä rahoittavat itse itsensä etupainotteisella kassavirralla. Jokaisen projektin alustavassa suunnitteluvaiheessa Nordec pyrkii rakentamaan laskutusaikataulun siten, että projektin kumulatiivinen kassavirta pysyy positiivisena koko projektin ajan. Nordecin mukaan etupainotteinen kassavirtaprofiili pienentää Nordecin projekteihin liittyviä taloudellisia riskejä ja parantaa kassavirran ennustettavuutta.

Nordecin strategia

Keskittyminen kasvaviin markkinasegmentteihin

Nordec on vahvasti asemoitunut kohdemarkkinoillaan ja se tavoittelee kasvua markkinoiden kasvutekijöistä, joihin kuuluvat investoinnit akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja -laitoksiin sekä teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämään teolliseen rakentamiseen.

Kansainvälistyminen

Nordec pyrkii kasvuun Keski- ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Saksassa, missä se on tällä hetkellä vain rajoitetusti läsnä. Itä-Euroopassa kasvua tavoitellaan ensisijaisesti CEE-maissa. Lisäksi Nordec pyrkii edelleen laajentamaan siltojen myyntiä infrastruktuurihankkeisiin Ruotsissa ja Norjassa.

Envelope-liiketoiminta alueen laajentuminen

Nordec on historiallisesti ollut vahva julkisivumyynnissä Suomessa, ja se pyrkii tällä hetkellä kasvattamaan julkisivumyyntiään myös Ruotsissa. Nordec arvioi, että Envelope liiketoiminta- alueen laajentaminen kasvattaisi myös sen muiden liiketoiminta-alueiden myyntiä, koska julkisivut ja muut rakenteet hankitaan tyypillisesti samalta toimittajalta.

Toiminnan laadukkuus

Toiminnan laadukkuus (eng. Operational Excellence) on ollut viime vuosina yksi Nordecin keskeisistä painopistealueista, ja se myös pysyy keskeisenä painopistealueena nykyisellä strategiakaudella 2022–2025. Nordecin toiminnan laadukkuus -ohjelmiin kuuluu rakennesuunnittelun standardisointiohjelma, jonka Nordec uskoo olevan tärkeä sen kannattavuuden lisäämisessä, sillä standardisoituja malleja voidaan käyttää tehokkaammin eri projekteissa. Nordecin toiminnan laadukkuus -ohjelmaan sisältyy myös tavoite kasvattaa sen omia suunnitteluvalmiuksia ja vahvistaa projektiaikataulujen hallintaa. Nordec uskoo, että kasvaneet omat suunnitteluvalmiudet ja vahvempi projektiaikatauluhallinta antavat Nordecille mahdollisuuden ottaa enemmän vastuuta entistä useammissa projekteissa, minkä Nordec odottaa kasvattavan sen kannattavuutta. Lisäksi Nordec pyrkii vahvistamaan materiaalien ja sopimusten hinnoittelua.

Investoinnit tuotantoon

Nordec suunnittelee investoivansa tuotantolaitteidensa modernisointiin rakennesuunnittelun standardisointiohjelman tukemiseksi sekä tuotantoautomaation ja -kapasiteetin lisäämiseksi tuotantolaitoksissaan. Priorisoitu investointisuunnitelma on tarkentunut käsittämään investointeja Peräseinäjoen ja Ylivieskan tuotantolaitoksille sekä Obornikin tuotantolaitokselle Puolassa.

Priorisoidut investoinnit keskittyvät tuotannon automaatioasteen lisäämiseen sekä tiettyjen tällä hetkellä ulkoistettujen toimintojen tuomiseen Nordecin omiksi toiminnoiksi. Nordec arvioi, että priorisoidut investoinnit muun muassa tuovat suoria kulusäästöjä, kasvattavat tuotannon kapasiteettia, vähentävät tuotannon häiriöitä ja viivästyksiä sekä lyhentävät tuotannon kokonaistoimitusaikaa. Lisäksi Nordecilla on muita investointimahdollisuuksia, joita voidaan mahdollisesti toteuttaa strategiakauden myöhäisemmässä vaiheessa. Priorisoiduilla investoinneilla yhdessä sisäisten suunnitteluvalmiuksien lisäämisen, projektinhallinnan parannusten sekä hinnoittelun vahvistamisen kanssa Nordec tavoittelee noin 2,0–3,3 prosentin arvioitua parannusta projektikatetasolla.

Nordecin arvion mukaan priorisoidut investoinnit edellyttävät Yhtiöltä noin 10,5 miljoonan euron investointeja. Lisäksi Nordec pyrkii tehokkaasti vastaamaan markkinoiden vastuullisuustarpeisiin vihreämpien teräsrakenteiden tuotekehityksen kasvun kautta. Teräsrakenteiden kasvupotentiaalia lisää kierrätetyn ja fossiilivapaan teräksen saatavuus raaka-aineena. Esimerkiksi yksi Nordecin teräksen päätoimittajista SSAB on ilmoittanut suuresta investointiohjelmasta, jolla sen terästuotanto muutetaan fossiilivapaaksi, minkä Nordec uskoo hyödyttävän suoraan sekä Nordecin että sen asiakkaiden vastuullisuuspyrkimyksiä.

Epäorgaaninen kasvu

Orgaanisen kasvun lisäksi Nordec pyrkii toteuttamaan huolellisesti valittuja yritysostoja, joilla tavoiteltaisiin kasvua ja synergioita laajentumalla täydentäviin tuotevalikoimiin Euroopan runko- ja julkisivumarkkinoilla sekä tuotantovalmiuksilla ja palveluilla.

Henkilöstö ja turvallisuuden parantaminen tapaturmataajuuden laskemiseksi nollaan

Nordec uskoo, että osaava ja kokenut henkilöstö on yksi sen keskeisistä kilpailueduista. Tämän vuoksi Nordec keskittyy henkilöstön tyytyväisyyteen ja kehitykseen houkutellakseen uusia kykyjä ja pitääkseen kiinni nykyisistä. Henkilöstön turvallisuus on keskeisessä asemassa Nordecin toiminnassa, ja Nordec on käynnistänyt turvallisuusohjelman tapaturmataajuuden laskemiseksi nollaan. Ohjelma sisältää tiettyjen prosessien ja käytäntöjen käyttöönoton yleisen turvallisuusjohtamisen ja järjestelmien parantamiseksi sekä jatkuvaa työtä koko organisaation, erityisesti operatiivisen henkilöstön, sitouttamiseksi parannuspyrkimyksiin, jotta saavutettaisiin tapaturmataajuuden (eng. Lost Time Injuries, ”LTI”) tavoitetaso, joka on nolla. Nordecin tapaturmataajuus oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 14,2 ja 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 16,4.

Nordecin taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja lähiajan näkymät

Yhtiön hallitus on vahvistanut Nordecille seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihto 300 miljoonaan euroon vuoden 2025 loppuun mennessä.
  • EBITDA-marginaali vähintään 6 prosentin tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa, joka on vähintään 50 prosenttia sen tilikauden tuloksesta, ottaen myös huomioon Yhtiön taloudellisen aseman, rahavirran ja kasvumahdollisuudet.

Nordec arvioi sen liikevaihdon ja oikaistun EBITDA:n kasvavan vuonna 2022 selkeästi 2021 tasoihin verrattuna. Nordec arvioi liikevaihdon olevan 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDA:n 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Nordecin taloudellisia tunnuslukuja

 

 

31.3. ja 1.1.–31.3.

31.12. ja 1.1.–31.12.

31.12.2019 ja 12.9.2018–

 

2022

2021

2021

2020

31.12.2019

 

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

TUNNUSLUVUT

 

 

 

 

 

Liikevaihto

…………………………………………..

54 638

50 843

225 475(1)

141 742(1)

37 130(1)

Liikevaihdon muutos edelliseen kauteen verrattuna(2), prosenttia…………………………………………..

7,5

n/a

59,1

281,7

n/a

Oikaistu EBITDA(3)……………………………………………………………………..

1 871

3 036

11 833

8 637

-2 225

Oikaistu EBITDAmarginaali (4), prosenttia………………………………………………….

3,4

6,0

5,2

6,1

-6,0

Käyttökate (EBITDA)…………………………………………………………………….

924

2 805

8 162(1)

23 043(1)

-5 859(1)

EBITDAmarginaali(5), prosenttia……………………………………………………….

1,7

5,5

3,6

16,3

-15,8

Oikaistu EBITA(6)………………………………………………………………………

1 262

2 242

9 181

6 149

-3 163

Oikaistu EBITAmarginaali(7), prosenttia……………………………………………………

2,3

4,4

4,1

4,3

-8,5

EBITA(8)……………………………………………………………………………

315

2 011

5 509

20 556

-6 798

EBITAmarginaali(9), prosenttia…………………………………………………………

0,6

4,0

2,4

14,5

-18,3

Liikevoitto (EBIT)………………………………………………………………………

-437

703

2 007(1)

18 290(1)

-7 531(1)

Kauden tulos………………………………………………………………………….

-506

452

965(1)

16 817(1)

-7 828(1)

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja(10)……………………….

826

1 673

6 660

3 999

-5 479

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa……………………………………………………….

-202,41

180,99

386,03(1)

6 726,87(1)

-3 130,08(1)

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa…………………………………………………………

-193,29

180,99

386,03

6 726,87

-3 130,08

Oikaistu osakekohtainen tulos(11), euroa…………………………………………………………

330,24

669,13

2 664,16

1 599,76

-2 191,63

Nettovelka(12)…………………………………………………………………………

-5 520

-13 902

-6 664(1)

-9 625(1)

787(1)

Nettovelan suhde EBITDA:an(13)……………………………………………………………..

-0,88

n/a

-0,82

-0,42

n/m

Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an(14)………………………………………………………

-0,52

n/a

-0,56

-1,11

n/m

Omavaraisuusaste(15), prosenttia……………………………………………………………..

39,6

38,9

45,4(1)

39,5(1)

14,2(1)

Nettokäyttöpääoma(16)……………………………………………………………………

-6 020

-18 987

-7 386

-16 310

-6 596

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja………………………………………………….

130

4 649

8 493(1)

23 667(1)

-1 321(1)

Kassakonversio(17), prosenttia……………………………………………………………….

63,3

n/a

104,1

102,7

n/m

Oman pääoman tuotto(18), prosenttia……………………………………………………………

0,0

n/a

3,5

119,9

n/a

Sijoitetun pääoman tuotto(19), prosenttia…………………………………………………………

4,8

n/a

10,4

190,3

n/a

Tilauskanta(20)………………………………………………………………………..

165 683

113 838

177 565

129 517

26 559

Tuotantomäärä(21), tonnia………………………………………………………………….

7 900

9 600

29 800

32 700

n/a

Tapaturmataajuus(22)…………………………………………………………………….

12,9

15,4

14,2

16,4

n/a

Henkilöstö kauden lopussa………………………………………………………………….

570

637

569

645

192

 

__________

(1)

Tilintarkastettu.

 

 

 

 

 

(2)

Liikevaihdon muutos edelliseen kauteen verrattuna, prosenttia

=

Kauden liikevaihto – Edellisen kauden liikevaihto

× 100

Edellisen kauden liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihdon muutos edelliseen kauteen verrattuna esittää liiketoiminnan rahamääräisen volyymin suhteellista muutosta kausien välillä.

 

 

 

 

 

(3)

Oikaistu EBITDA

=

Käyttökate (EBITDA) + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu EBITDA on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(4)

Oikaistu EBITDAmarginaali, prosenttia

=

Oikaistu EBITDA

× 100

Liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu EBITDAmarginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(5)

EBITDAmarginaali, prosenttia

=

Käyttökate (EBITDA)

× 100

Liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDAmarginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(6)

Oikaistu EBITA

=

EBITA + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu EBITA on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(7)

Oikaistu EBITAmarginaali, prosenttia

=

Oikaistu EBITA

× 100

Liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu EBITAmarginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(8)

EBITA

=

Liikevoitto (EBIT) + Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITA on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(9)

EBITAmarginaali, prosenttia

=

EBITA

× 100

Liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITAmarginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(10)

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja

=

Kauden tulos – Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(23) + Yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistot

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(11)

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

=

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja

Liikkeeseen laskettujen Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaistu osakekohtainen tulos on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(12)

Nettovelka

=

Korolliset velat (pois lukien johdannaisvelat) – Rahavarat

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovelka antaa tietoa Nordecin ulkopuolisesta velkarahoituksesta.

 

 

 

 

 

(13)

Nettovelan suhde EBITDA:an

=

Nettovelka

Käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovelan suhde EBITDA:an kuvastaa Nordecin velkaantuneisuusastetta.

 

 

 

 

 

(14)

Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an

=

Nettovelka

Oikaistu EBITDA (viimeiset 12 kuukautta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an kuvastaa Nordecin velkaantuneisuusastetta.

 

 

 

 

 

(15)

Omavaraisuusaste

=

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä – Sopimuksiin perustuvat velat

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste kuvastaa Nordecin varojen rahoitukseen käytetyn oman pääoman suhteellista osuutta.

 

 

 

 

 

(16)

Nettokäyttöpääoma

=

Vaihtoomaisuus + (Lyhytaikaiset myyntisaamiset + Muut korottomat lyhytaikaiset saamiset) – (Lyhytaikaiset ostovelat + Muut lyhytaikaiset korottomat velat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokäyttöpääoma kuvastaa Nordecin päivittäisiin operatiivisiin toimintoihin sidottuja rahavaroja.

 

 

 

 

 

(17)

Kassakonversio, prosenttia

=

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja (viimeiset 12 kuukautta)

× 100

Käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassakonversio on Nordecin liiketoiminnasta saatavan rahavirran arvioinnissa käytettävä sisäinen mittari.

 

 

 

 

 

(18)

Oman pääoman tuotto, prosenttia

=

Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta)

× 100

Keskimääräinen oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto esittää Nordecin omasta pääomasta kertyvää tulosta.

 

 

 

 

 

(19)

Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia

=

Liikevoitto (EBIT)

× 100

Keskimääräinen oma pääoma + Keskimääräinen nettovelka

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto esittää Nordecin sijoitetusta pääomasta kertyvää tulosta.

 

 

 

 

 

(20)

Tilauskanta

=

Asiakassopimusten kirjaamattoman liikevaihdon määrä kauden lopussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilauskanta kuvastaa liikevaihtoa, jonka Nordec odottaa kirjaavansa tulevaisuudessa.

 

 

 

 

 

(21)

Tuotantomäärä

=

Nordecin tuotantolaitosten tuottamien terästuotteiden määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotantomäärä kuvastaa Nordecin tuotantolaitosten tuotannon määrää.

 

 

 

 

 

(22)

Tapaturmataajuus

=

Poissaoloon johtaneiden työtapatumien määrä (viimeiset 12 kuukautta)

1 miljoona henkilötyötuntia (viimeiset 12 kuukautta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapaturmataajuus esittää Nordecin työolosuhteiden turvallisuutta.

 

 

 

 

 

(23)

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Nordecin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa kauden tulosta edeltävien kausien tuloksiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät voivat sisältää seuraavia eriä ja niiden laskennallisen vaikutuksen Nordecin veroihin:

 myyntivoittoja ja tappioita, arvonalentumisia sekä transaktio, integraatio ja carveout-kuluja sulautumisiin, yritysostoihin ja divestointeihin liittyen;

 uudelleenjärjestelykuluja; ja

 muita eriä, jotka Nordecin arvion mukaan eivät liity Nordecin normaaliin liiketoimintaan.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä Osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että Myyvän osakkeenomistajan Osakemyynnistä. Yhtiön, Myyvän osakkeenomistajan, Yhtiön hallituksen ja Nordecin johtoryhmän sekä henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Myyvä osakkeenomistaja jää suunnitellun Listautumisannin jälkeen merkittäväksi osakkeenomistajaksi, mutta alle 50 prosentin omistusosuudella.

Harjavalta Oy ja Tirinom Oy sekä tietyt muut ammattimaiset sijoittajat ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä vähintään 19,5 miljoonalla eurolla edellyttäen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa vähintään 7,0 miljoonan euron bruttovarat ja Yhtiön ulkona olevien osakkeiden (eli poislukien Yhtiön omat osakkeet) enimmäisarvo on lopullisella merkintähinnalla (Osakeannista saatavien varojen jälkeen ja Yhtiön ulkona olevien osake-optioiden laimennusvaikutus huomioiden) enintään 65,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Harjavalta Oy, Tirinom Oy ja Myyvä osakkeenomistaja ovat yhdessä sopineet, että Harjavalta Oy ja Tirinom Oy saavat kukin nimittää yhden hallituksen jäsenen Listautumisannin jälkeen.

Nordec laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä listalleottoesitteen, joka sisältää suunnitellun Listautumisannin ehdot ja Listautumisantiin osallistumiseen liittyvät ohjeet. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, listalleottoesite julkaistaisiin Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.

Evli Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto White & Case Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lehdistötilaisuus

Nordec järjestää medialle tarkoitetun tiedotustilaisuuden tänään 30.5.2022 kello 11.00 alkaen webcast-lähetyksenä. Kutsu tilaisuuteen on lähetetty medialle Nasdaq Helsingin toimesta.

Lisätietoja

Kalle Luoto

Toimitusjohtaja

Nordec Group Oyj

Puh. 040 552 9682

kalle.luoto@nordec.com

Tietoa Nordecista

Nordec nykyisessä muodossaan perustuu Yhtiön vuonna 2019 tekemään Normekin (nykyinen Nordec Envelope) yritysostoon ja Yhtiön vuonna 2020 tekemään Ruukki Building Systemsin (nykyinen Nordec Oy) yritysostoon. Saksalainen julkisesti noteerattu pääomasijoitusyhtiö Mutares SE & Co. KGaA osti Normekin vuonna 2019 ja Ruukki Building Systemsin vuonna 2020 kokonaan omistamansa tytäryhtiön Donges SteelTecin tytäryhtiön Donges Teräs Oy:n (myöhemmin Nordec Group Oy) kautta. Normekin ja Ruukki Building Systemsin yhdistäminen osaksi Nordecia muodosti konsernin, jolla on vahvempi asema runkorakenne- ja julkisivuratkaisujen markkinoilla Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Normekin ja Ruukki Building Systemsin yhdistäminen tarjosi Nordecille laajemman ja tehokkaamman tuotantovalmiuden, synergioita sen organisaatiossa ja tuotantolaitoksissa sekä suuremmat resurssit kilpailla kaikenkokoisissa projekteissa.

Nordecin liikevaihto vuonna 2021 oli 225,5 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 11,8 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Tämä asiakirja ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi tai Yhdistynyt Kuningaskunta (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (muutoksineen ”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena. Mainitun tuotehyväksyntämenettelyn mukaan Yhtiön osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina arviointi”). Kohdemarkkina arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida, että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen Listautumisantiin.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita Yhtiön osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina arviointinsa tekemisestä Yhtiön osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.

Nordecilta runko- ja tasorakenteita Vantaan Energian Korkealämpötilalaitokselle

Lue lisää >

Nordec on valittu Snäckan 8 -projektin runkourakoitsijaksi

Lue lisää >

Nordec allekirjoitti kehitysvaiheen sopimuksen päärakennuksen teräsrungosta Laakson yhteissairaala -hankkeeseen.

Lue lisää >
Card image cap

Nordec on valittu toimittamaan ja asentamaan Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumjalostamon tuotantorakennuksen teräsrakenteet ja kantavat teräspoimulevyt

Lue lisää >
Card image cap

Nordec Group Oyj:n kauppa uudelle perustettavalle yhtiöiden yhteenliittymälle on toteutunut tänään 10.11.2022

Lue lisää >