Yleisöannin ja instituutioannin merkintäaikoja on pidennetty Nordec Group Oyj:n listautumisannissa

Nordec Group Oyj yhtiötiedote 20.6.2022 klo 12.00.

Yleisöannin ja instituutioannin merkintäaikoja on pidennetty Nordec Group Oyj:n listautumisannissa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Yleisöannin ja instituutioannin merkintäaikoja on pidennetty Nordec Group Oyj:n listautumisannissa

Nordec Group Oyj:n (”Nordec” tai ”Yhtiö”) hallitus ja Donges SteelTec GmbH (”Myyvä osakkeenomistaja”) ovat 20.6.2022 päättäneet pidentää yleisöannin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”Yleisöanti”) merkintäaikaa kello 16.00 27.6.2022 saakka ja instituutioannin institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) merkintäaikaa kello 12.00 28.6.2022 saakka. Henkilöstöanti Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kaikille työntekijöille Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Tšekin tasavallassa, jotka ovat työsuhteessa Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin, ja joita ei ole irtisanottu merkintäajan päätyessä, sekä Yhtiön hallituksen ja Nordecin johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle (”Henkilöstöanti”) on ylimerkitty ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy alkuperäisen aikataulun mukaisesti kello 16.00 20.6.2022.

Petri Rignell, Nordec Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

”Nordec Group Oyj:n hallitus on päättänyt pidentää yleisö- ja instituutioannin merkintäaikaa vallitsevan poikkeavan pörssimarkkinatilanteen johdosta. Yleisö- ja institutionaalisille sijoittajille suunnatun annin pidentäminen antaa pääomamarkkinoille lisäaikaa tutustua yhtiöön sijoituskohteena. Sitoutuneet ankkurisijoittajamme sekä tänään maanantaina 20.6.2022 kello 16.00 päättyvän henkilöstöannin jo tässä kohdin näkyvillä oleva ylimerkintä tukevat hallituksen ja toimitusjohtajan näkemystä Yhtiön mahdollisuuksista. Olemme erittäin tyytyväisiä erityisesti henkilöstöannin ylimerkintään, joka osoittaa henkilöstömme sitoutuneisuuden Yhtiöön ja sen tulevaisuuden rakentamiseen.”

Listautumisannin uusi aikataulu:

Listautumisannin merkintäaika alkoi…………………………………….

8.6.2022

 

Henkilöstöannin merkintäaika päättyy……………………………………

20.6.2022 klo 16.00

 

Yleisöannin merkintäaika päättyy………………………………………

arviolta 27.6.2022 klo 16.00

 

Instituutioannin merkintäaika päättyy……………………………………

arviolta 28.6.2022 klo 12.00

 

Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta……………………………..

arviolta 29.6.2022

 

Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta……….

arviolta 30.6.2022

 

Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Growth Market markkinapaikalla…….

arviolta 30.6.2022

 

Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta             

arviolta 4.7.2022

 

Lisätietoja

Petri Rignell

Hallituksen puheenjohtaja

Nordec Group Oyj

Puh. 040 505 2404

petri@rignell.fi 

 

Kalle Luoto

Toimitusjohtaja

Nordec Group Oyj

Puh. 040 552 9682

kalle.luoto@nordec.com

 

Hyväksytty neuvonantaja

Evli Oyj

Puh. 040 579 6210

Tietoa Nordecista

Nordec Group Oyj on Yhtiön johdon arvion mukaan liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Esimerkkejä Nordecin suurista projekteista ovat käynnissä oleva Kruunusillat-projekti Helsingissä, Helsingin keskustakirjasto Oodi, akkujen toimitusketjuun liittyvät rakennusprojektit Ruotsissa sekä DLS- ja Dahl-logistiikkakeskukset Ruotsissa.

Nordecin liikevaihto vuonna 2021 oli 225 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 11,8 miljoonaa euroa, oikaistu EBITA 9,2 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Nordecista on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Tämä asiakirja ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi, Ruotsi tai Tanska tai Yhdistynyt Kuningaskunta (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (muutoksineen ”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena. Mainitun tuotehyväksyntämenettelyn mukaan Yhtiön osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”). Kohdemarkkina arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida, että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen Listautumisantiin.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita Yhtiön osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina arviointinsa tekemisestä Yhtiön osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.

 

Nordecilta runko- ja tasorakenteita Vantaan Energian Korkealämpötilalaitokselle

Lue lisää >

Nordec on valittu Snäckan 8 -projektin runkourakoitsijaksi

Lue lisää >

Nordec allekirjoitti kehitysvaiheen sopimuksen päärakennuksen teräsrungosta Laakson yhteissairaala -hankkeeseen.

Lue lisää >
Card image cap

Nordec on valittu toimittamaan ja asentamaan Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumjalostamon tuotantorakennuksen teräsrakenteet ja kantavat teräspoimulevyt

Lue lisää >
Card image cap

Nordec Group Oyj:n kauppa uudelle perustettavalle yhtiöiden yhteenliittymälle on toteutunut tänään 10.11.2022

Lue lisää >