Montáž

Bezpečná montáž je vždy součástí naší celkové dodávky

Montážní služby poskytujeme jako součást celkové dodávky Vašeho projektu. Zajišťujeme, aby konstrukce a materiály byly na staveniště dodány včas, ve správném pořadí a řádně připraveny pro bezpečnou montáž. V porovnání se samostatným objednáním montáže, šetří spolupráce s námi čas a zlepšuje pracovní postupy a kvalitu.

Bezpečnou instalaci začínáme plánovat již v rané fázi návrhu projektu.

Když navrhujeme a vyrábíme ocelové konstrukce, fasády nebo mostní konstrukce, je bezpečná montáž důležitou součástí celkové dodávky. Naše řešení plánujeme tak, aby jejich montáž byla bezpečná. Ve fázi návrhu optimalizujeme takové věci, jako je bezpečné zvedání prvků a zajištění stability a podepření konstrukcí během prací na stavbě. Ty navrhujeme vždy individuálně pro každou stavbu.

Návrh postupu montáže zahrnuje:

  • Vypracování a plánování způsobu montáže společně s projektovým týmem
  • Vybavení konstrukcí kotevními body pro zvedání a spouštění
  • Definování podpůrných zařízení pro kotevní body
  • Provedení potřebných výpočtů
  • Vypracování plánů pro dočasné podepření a ztužení

Inteligentní postupy montáže - model projektu Nordec

Ve společnosti Nordec se projektoví manažeři starají o harmonogramy výroby a montáže. Dbají na to, aby byly jednotlivé části projektu efektivně naplánovány. Když optimalizujeme harmonogram pro celý projekt – nejen v části montáže – nedochází ke střetu zájmů mezi týmy.

A pokud dojde ke zpoždění, dokážeme je rychle identifikovat a podle toho upravit nadcházející fáze prací. Protože vám přidělíme projektového manažera, je komunikace snadná a vždy víte, na koho se obrátit.

Ve společnosti Nordec usilujeme o nulovou nehodovost. Proto navrhujeme všechna naše řešení a výrobky tak, aby jejich montáž byla bezpečná.

Výhody montážních služeb společnosti Nordec

1) Zkušení stavbyvedoucí a montážní týmy

Naši stavbyvedoucí pracují ruku v ruce s našimi týmy projektového managementu. Otevřená každodenní komunikace zajišťuje, že celý tým ví, jaká je celková situace projektu. Na týdenních schůzkách projektového týmu je kladen důraz na řízení harmonogramu.

2) Nejnovější software pro řízení projektů

Pro všechny naše projekty používáme nejnovější software pro řízení projektů. Díky tomu má každý člen týmu přístup k celkovému pohledu na projekt a k jeho podrobnostem.

3) Integrované procesy

Všechny naše procesy od návrhu až po výrobu a instalaci jsou integrované. To urychluje proces výstavby a snižuje související náklady. Usnadňuje to také předvídat možná zpoždění a reagovat s dostatečným předstihem.